Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Aktuality (zpět na všechny aktuality

Komisia pre katechizáciu KBS vydala stanovisko k filmu Kto je ďalší?

30.11.2019

Stanovisko Komisie pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska k filmovému dielu „Kto je ďalší?“

V súvislosti s podnetmi, ktoré sa týkajú posúdenia vhodnosti filmového diela „Kto je ďalší?“ (2019) pre maloletého diváka (12+), teda žiakov základných a stredných škôl, uvádzame nasledovné.

Podľa informácií nachádzajúcich sa na oficiálnych internetových stránkach je predmetný film považovaný za školský (zdroj: www.ktojedalsi.sk). Predmetné filmové dielo podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Film si objednalo asi 350 základných a stredných škôl na Slovensku a videlo ho zatiaľ 50 000 divákov (zdroj: https://www.ktojedalsi.sk/novinka/1000-vypovedi-o-filme/). 

Vychádzajúc zo stanoviskaVýskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, stanoviskavedenia Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH 
a mnohých odborníkov z oblasti detskej psychológie a psychiatrie, film nie je vhodný pre žiakov od 12 rokov, nakoľko môže slúžiť ako návod k nevhodnému sebapoškodzujúcemu správaniu. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom, otvára etický problém vyjadrenia súhlasu/nesúhlasu subjektu intervencie a je v priamom rozpore s Pedagogicko-organizačnými pokynmina školský rok 2019/2020, bod 18. Kapitoly 1.5.12 Bezpečnosť a prevencia. 

Vzhľadom na uvedené neodporúčame základným a stredným školám prezentovanie tohto filmového diela ako nástroja na vzdelávanie a výchovu žiakov. 

S cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít na deti a žiakov v budúcnosti, poukazujeme na povinnosť riaditeľa školy, koordinátora prevencie a triedneho učiteľa, vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy (Bod 13. Kapitoly 1.5.12 Bezpečnosť a prevencia, Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2019/2020) a dbať na pokyny zriaďovateľa aj v tejto oblasti.

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita 
predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo 

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191126037


Datum zveřejnění: 30.11.2019

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia