Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pre autorov


Pravidlá používania webu KATECHEZY.SK

1. Váš právny vzťah s portálom KATECHEZY.SK
1.1 Používanie služieb a internetových stránok metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.sk prevádzkovaného Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len prevádzkovateľ) na adrese http://www.katechezy.sk sa riadi podmienkami zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom. V tomto dokumente je vysvetlené, v čom zmluvný vzťah spočíva, a sú tu stanovené niektoré podmienky zmluvného vzťahu.
1.2 Ak nebude písomne ​​dohodnuté inak, potom váš zmluvný vzťah s prevádzkovateľom bude vždy tvorený podmienkami stanovenými v tomto dokumente.
1.3 Tento dokument tvorí právne záväznú dohodu medzi vami a prevádzkovateľom vo vzťahu k vášmu užívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Preto je nutné sa s týmito podmienkami oboznámiť. Tieto záväzné podmienky zmluvného vzťahu sú v tomto dokumente označované spoločne len ako "Podmienky".

2. Súhlas s Podmienkami
2.1 Aby ste mohli používať metodický portál pre farskú katechézu KATECHEZY.SK, musíte sa najskôr zaregistrovať a vyjadriť súhlas s Podmienkami. V prípade, ak s Podmienkami nesúhlasíte, nemôžete sa stať registrovaným užívateľom.
2.2 Súhlas s Podmienkami možno vyjadriť:
a) kliknutím na tlačidlo predstavujúce súhlas a pristúpenie k Podmienkam, ktorá je súčasťou registrácie.
b) tým, že začnete metodický portál pre farskú katechézu KATECHEZY.SK skutočne používať. V takom prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ vaše používanie metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK považuje za prejav vášho súhlasu s podmienkami od okamihu, keď ho začnete skutočne používať.

3. Poskytovanie služieb prevádzkovateľom
3.1 Metodický portál pre farskú katechézu KATECHEZY.SK svoje služby inovuje. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že podoba a povaha služieb, ktoré vám prevádzkovateľ bude poskytovať, sa môže zmeniť, bez toho aby ste o tom boli vopred informovaný/a.
3.2 V rámci týchto inovácií beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ môže (trvale alebo dočasne) prestať poskytovať služby (alebo niektoré ich prvky alebo niektoré funkcie v rámci služieb), a to výhradne podľa vlastného uváženia a bez povinnosti vás o tom vopred informovať.

3.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade, že vám prevádzkovateľ znemožní prístup k vášmu užívateľskému účtu, je možné, že nebudete mať prístup k službám, k nastaveniu vášho používateľského účtu ani súborom či inému obsahu, ktorý tvorí súčasť vášho používateľského účtu.
3.4 Beriete na vedomie, že prevádzkovateľ má právo bez ďalšieho vysvetlenia odoprieť uverejnenie obsahu, alebo ho kedykoľvek zmazať bez udania dôvodov.
3.5. Metodický portál pre farskú katechézu KATECHEZY.SK garantuje obsahovú správnosť publikovaných materiálov. U niektorých skôr publikovaných materiálov odporúčame skontrolovať ich aktuálnosť.

4. Používanie služieb
4.1 Pre prístup k niektorým službám môže byť nevyhnutné poskytnutie vašich údajov prevádzkovateľovi (napr. osobných alebo kontaktných údajov) v rámci registrácie pre využívanie danej služby alebo ako podmienka pre ďalšie používanie danej služby. Zaväzujete sa, že všetky údaje, ktoré prevádzkovateľovi pri registrácii oznámite, budú vždy presné, správne a aktuálne.
4.2 Súhlasíte, že budete služby používať iba na účely, ktoré sa povoľujú podľa platných právnych predpisov a všeobecne prijímaných postupov, smerníc či zásad podľa jurisdikcie Slovenskej republiky.
4.3 Súhlasíte s tým, že nebudete robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k službám).
4.4 Súhlasíte s tým, že nebudete služby poskytované prevádzkovateľom za akýmkoľvek účelom predávať, obchodovať s nimi ani sprostredkovávať ich predaj.
4.5 Súhlasíte s tým, že za akékoľvek prípadné porušenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok a za prípadné následky takéhoto porušenia (vrátane straty alebo škody, ktorú tým môže prevádzkovateľ utrpieť) ponesiete výhradnú zodpovednosť vy. 

5. Heslá a zabezpečenie vášho užívateľského konta
5.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie utajenia hesiel vzťahujúcich sa k akýmkoľvek užívateľským účtom, ktoré budete používať pre prístup k službám.
5.2 Súhlasíte preto s tým, že ponesiete výhradnú zodpovednosť voči prevádzkovateľovi za všetko, čo bude učinené prostredníctvom vášho používateľského účtu.

6. Ochrana súkromia a osobných údajov
6.1 Ustanovenia týchto podmienok nevylučujú ani nijako neobmedzujú zodpovednosť prevádzkovateľa nakladať s osobnými údajmi podľa platných právnych predpisov a dodržiavať všetky právne ustanovenia vzťahujúce sa k ochrane súkromia a nakladania s osobnými údajmi.

6.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
Ja (ďalej len "Subjekt osobných údajov") udeľujem súhlas Konferencii biskupov Slovenska (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "nariadenie") spracovával a uchovával moje osobné údaje, a to za nasledujúcich podmienok.
Osobné údaje, ktoré budú evidované a spracovávané: meno; priezvisko; e-mailová adresa. V prípade, že subjekt údajov dobrovoľne vloží k svojmu profilu svoju fotografiu, bude navyše spracovávaný aj tento údaj.
Účelom spracovania a uchovávania osobných údajov na základe tohto súhlasu je vytvorenie a možnosť prihlásenia užívateľa k užívateľskému profilu, čo ho následne oprávňuje ovplyvňovať alebo vytvárať obsah metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK. Osobné údaje sú tiež spracovávané a uchovávané na účely rozosielania newslettera metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK na uvedenú e-mailovú adresu. Osobné údaje budú sprístupnené výlučne osobám povereným Správcom k ich spracovaniu a k bezpečnému uchovaniu.
Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané po dobu fungovania webu metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK, do odvolania súhlasu Subjektom osobných údajov. Tento súhlas je možné bezplatne odvolať písomne (napr. E-mailom) ​​na adresu Správcu. Po prípadnom odvolaní súhlasu Subjektom osobných údajov nebude naďalej Správca poskytovať plnenie uvedenej agendy. Užívateľský profil Subjektu osobných údajov bude blokovaný, nebude už prístupný a osobné údaje už nebudú naďalej spracúvané.
Subjekt osobných údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní, uchovávaní a ochrane osobných údajov, a že uvedené osobné údaje sú pravdivé a presné a sú Správcovi poskytované dobrovoľne. Subjekt osobných údajov bol tiež poučený v súlade s Nariadením o všetkých svojich právach, najmä o práve prístupu k osobným údajom, práve na opravu / výmaz, prípadne obmedzenie ich spracovania a vznesenie námietky proti ich spracovaniu. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov vrátane pravidiel používania metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK sa nachádza na adrese https://gdpr.kbs.sk.

7. Licencia
7.1 Beriete na vedomie, že všetky informácie (napr. písané texty, dátové súbory, hudba, zvukové súbory a ďalšie zvuky, fotografie, video a ďalšie grafické dáta - ďalej len "Obsah"), ku ktorým budete mať prístup v rámci služieb alebo prostredníctvom ich používania, sú publikované pod licenciami Creative Commons. Presné znenie licencie nájdete na adrese https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

8. Zásady
8.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa vo všetkých častiach metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK budete riadiť pravidlami správania sa, ktoré sú zhrnuté v dokumente "Pravidlá správania “ dostupnom v záložke pre autorov na portáli KATECHEZY.SK

9. Vlastnícke práva
9.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ je vlastníkom alebo držiteľom všetkých zákonných a vlastníckych práv týkajúcich sa služieb, a to vrátane práv duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou služieb (bez ohľadu na to, či sú tieto práva registrované alebo nie).
9.2 Ak ste sa s prevádzkovateľom písomne ​​nedohodli na niečom inom, nezískavate na základe týchto Podmienok právo využívať jeho ochranné známky, známky služieb, logá, doménové meno ani žiadne iné odlišujúce rysy alebo prvky.
9.3 Súhlasíte, že nebudete sám/sama ani nepovolíte iným osobám kopírovať zdrojový kód softvéru ani akúkoľvek jeho časť, upravovať ho, vytvárať z neho odvodené diela alebo produkty, spätne ho prekladať, dekompilovať ho, či sa ho iným spôsobom pokúšať extrahovať, ibaže by ste k tomu boli výslovne oprávnený/a alebo povinný/á zo zákona alebo získali/a výslovný písomný súhlas prevádzkovateľa.

10. Autorské práva
10.1 Prevádzkovateľ sa hlási k dodržiavaniu autorských práv vo všetkých častiach Metodického portálu pre katechézu vo farnosti KATECHEZY.SK a dodržiava Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., v platnom znení. Každý, kto chce publikovať akýkoľvek obsah vo všetkých častiach Metodického portálu pre katechézu vo farnosti KATECHEZY.SK, musí zaručiť, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené časti. Autor preto pri publikovaní zaručuje, že jeho materiál: neobsahuje prevzaté časti cudzieho textu, ktoré nie sú citované, nie je kompilátom iného autorského textu, uvádza literatúru, z ktorej čerpal, použil obrazovú, audio a video dokumentáciu tak, že neporušuje autorský zákon.
Preto tu uvádzame pravidlá, ktorými sa musí autor pri publikovaní na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK riadiť.

10.2 Text
Každá časť textu, ktorú ste sami nevytvorili (napr. úryvok z kníh, článkov a i.), podlieha Autorskému zákonu (č. 185/2015 Z. z. v platnom znení), ktorý uvádza možnosť nakladať so zverejnenými autorskými dielami v odôvodniteľnej možnej miere vo svojom vlastnom diele.
Ak chcete použiť úryvok textu z tlačeného alebo elektronického zdroja, je nutné u každého diela riadne uviesť všetky použité zdroje - citáciu. Forma každej citácie musí zodpovedať stanovenej norme STN ISO 690.

10.3 Foto, audio a video súbory
Ostatné časti (fotky, obrázky, ilustrácie, audio a video časti) možno v príspevkoch použiť, ak sú zaručené autorské práva (autor súhlasí s publikovaním na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK).
Existujú dve možnosti zabezpečenia autorských práv na materiál, ktorý nie je vaším dielom:
Autor či nakladateľ diela vám poskytne písomný súhlas so zverejnením na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK. V tomto prípade je nutné nielen túto skutočnosť uviesť na príslušnom materiálu (napr. Autor Peter Novák súhlasí so zverejnením na metodickom portáli.), ale je tiež nevyhnutné tento písomný súhlas preposlať E-mailom na adresu: admin@katechezy.sk alebo na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. 
Ak použijete taký materiál, ktorý je ponúkaný na internete pod licenciou, ktorá umožňuje jeho ďalšie komerčné použitie alebo jeho ďalší nekomerčné použitie (v prípade ostatných častí portálu). V tomto prípade uvediete pri materiáli presnú URL adresu, kde možno daný materiál nájsť, a licenciu, pod ktorou je publikovaný.

11. Autorstvo na metodickom portáli pre katechézu vo farnosti KATECHEZY.SK
11.1 Za autora je považovaný ten, kto v akejkoľvek časti Metodického portálu pre farskú katechézu KATECHEZY.SK publikuje (vloží) akoukoľvek formou obsah po registrácii a prihlásení.
11.2 Ako autor Metodického portálu pre katechézu KATECHEZY.SK sa zaväzujete neprispievať nepravdivým, pohoršujúcim, hanlivým, nevhodným, vulgárnym, urážlivým, rasovo či sexuálne orientovaným alebo akýmkoľvek iným materiálom, ktorý by porušoval platné zákony Slovenskej republiky, bol v rozpore s Chartou základných práv a slobôd alebo porušoval medzinárodné právo.
11.3 Súhlasíte tiež s tým, že za všetok obsah, ktorý vytvoríte, odošlete alebo zobrazíte pri používaní služieb, a za všetky následky takéhoto konania (vrátane prípadnej straty alebo škody, ktorú utrpí prevádzkovateľ) ponesiete výhradnú zodpovednosť vy a že prevádzkovateľ za takýto obsah neponesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani voči akýmkoľvek tretím osobám.
11.4 Autorské práva k obsahu, ktorý poskytnete, odošlete či zobrazíte v službách alebo ich prostredníctvom, a všetky iné práva, ktoré vám už prináležia, zostávajú vám. Poskytnutím, odoslaním alebo zobrazením obsahu zadávate prevádzkovateľovi časovo neobmedzenú, neodvolateľnú a nevýhradnú licenciu, ktorá ho oprávňuje reprodukovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať a šíriť akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, odošlete či zobrazíte v službách alebo ich prostredníctvom. Táto licencia je udeľovaná výlučne k tomu, aby prevádzkovateľ mohol zobrazovať, šíriť a propagovať služby.
11.5 Beriete na vedomie, že prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez predošlého oznámenia redakčne či korektorsky zasiahnuť do akejkoľvek časti zverejnených častí Metodického portálu pre katechézu vo farnosti KATECHEZY.SK, prípadne má právo bez ďalšieho vysvetlenia odoprieť uverejnenie príspevku, alebo ho kedykoľvek zmazať bez udania dôvodov.

12. Ukončenie zmluvného vzťahu
12.1 Prevádzkovateľ môže tento zmluvný vzťah kedykoľvek vypovedať, ak:
a) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo budete konať spôsobom, z ktorého bude zrejmé, že nehodláte alebo nie ste schopný/schopná dodržiavať ustanovenia týchto podmienok), alebo
b) prevádzkovateľ bude povinný k tomuto úkonu na základe platných právnych predpisov (napr. ak by váš obsah materiálu bol v rozpore s platnými právnymi predpismi.

13. Obmedzenie zodpovednosti
13.1 Ustanovenia týchto podmienok nevylučujú ani nijako neobmedzujú zodpovednosť prevádzkovateľa za škody, ktorú zo zákona nemožno vylúčiť ani obmedziť.
13.2 V súlade so všeobecným ustanovením ods. 13.1 vyššie, nenesie prevádzkovateľ voči vám zodpovednosť za akékoľvek straty a škody, ktoré vám prípadne vzniknú:
a) v dôsledku zmien, ktoré prevádzkovateľ v službách vykoná, alebo v dôsledku trvalého či dočasného prerušenia poskytovania služieb (alebo akýchkoľvek ich vlastností alebo súčastí),
b) vymazaním, poškodením alebo neuložením obsahu či akýchkoľvek iných prenášaných dát spravovaných či prenášaných službami alebo ich prostredníctvom,
c) ak neposkytnete prevádzkovateľovi presné údaje pre svoj užívateľský účet,
d) ak dôjde z vašej strany k prezradeniu vášho hesla alebo iných prístupových údajov k vášmu používateľskému účtu.

14. Zmeny Podmienok
14.1 Prevádzkovateľ môže meniť Podmienky. Pokiaľ bude takáto zmena vykonaná, zverejní prevádzkovateľ nové znenie všeobecných podmienok na príslušnej internetovej stránke.
14.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak budete používať služby aj po dátume zmeny Podmienok, bude to prevádzkovateľ považovať za váš súhlas s upravenými Podmienkami.

15. Všeobecné ustanovenia
15.1 Tieto Podmienky predstavujú úplné zmluvné dojednanie medzi vami a prevádzkovateľom a upravujú používanie služieb (s výnimkou akýchkoľvek služieb, ktoré vám prevádzkovateľ poskytuje na základe zvláštnej písomnej dohody) a v plnom rozsahu nahrádzajú prípadné predošlé dojednania medzi vami a prevádzkovateľom.

15.2 Súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ vám môže zasielať oznámenia, vrátane oznámení o zmenách týchto Podmienok, e-mailom, bežnou poštou alebo ako upozornenie pri jednotlivých službách.
 
 

26.1.2024

Bibliq 2024

Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje ťa kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Viac...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia